CHIRURGICKÁ LÉČBA

Chirurgická léčba Peyronieho onemocnění spočívá v úpravě deformit penisu v době, kdy je již nemoc plně stabilizována (minimálně 6 měsíců bez zhoršení) nebo v implantaci penilní protézy u pacientů se zhoršenou erekcí, u kterých jsou neúčinné jiné možnosti léčby.

Pacient musí být seznámen s cílem plánovaného chirurgického výkonu, s potenciálními riziky a komplikacemi.

Je zbytečné invazivně operovat jen pro přítomnost plaku nebo minimální deformace. Metoda volby při úpravě deformace je Nesbitova operace a použití štěpů. U nemocných s dorzální deformací < 45° je možné se vyhnout operačnímu řešení. U mladších nemocných nebo pacientů s ventrálním nebo laterálním zakřivením penisu, kde je sexuální styk mnohem obtížnější, provádíme korekci i při menším zakřivení. Pacienti by měli být seznámeni s možností provedení obou typů operace.

Obecně je Nesbitova operace jednodušší a má dobré výsledky, ale je příčinou různého stupně zkrácení penisu v závislosti na původní deformaci. Operace s použitím štěpů je složitější, ale také dosahuje uspokojivé výsledky a s menším zkrácením penisu, ale na druhou stranu s větším rizikem poruchy erekce. Nesbitova operace je tedy vhodná pro pacienty s malou deformací penisu a ty, kteří se již léčí pro poruchu erekce. Operace s použitím štěpu bychom měli provádět u pacientů s vážnými deformitami, ale s normální erekcí.

NESBITOVA OPERACE

Nesbitova operace (plikace kavernozních těles) byla poprvé provedena v roce 1979. Operaci zahajujeme incizí po celém obvodu glandu, stažením kůže penisu a vyvoláním arteficiální erekce k ozřejmení místa maximálního zakřivení. Poté vyznačíme a vyřízneme Nesbitovu elipsu naproti oblasti maximálního zakřivení, kterou následně uzavřeme stehy. Nakonec opět vyvoláme arteficiální erekci ke zhodnocení narovnání penisu. Výsledky Nesbitovy operace jsou velmi uspokojivé u pacientů s normální erekcí, u pacientů s předoperačně porušenou erekcí je úspěšnost nižší. Při Peyronieho nemoci je penis zkrácený zjizvenou tkání a Nesbitova operace způsobuje další zkrácení penisu, které může pacienta stresovat, ale není překážkou sexuálního styku.

INCIZE PLAKU A ŠTĚPY

Další možností léčby je chirurgická incize plaku s vložením žílní záplaty k prodloužení postižené strany a tím i minimalizace zkrácení penisu. Žilní štěp získáme z v. saphena magna a našijeme endoteliální stranou do defektu v tunice. Arteficiální erekce provádíme k posouzení výsledku operace a k dosažení dokonalého efektu operace lze provést další žilní záplaty nebo plikaci. Operace je vhodná u komplexních deformit např. typu „přesýpacích hodin“, kde se používají laterální záplaty. Pooperační porucha erekce se ale objevuje asi u 10 % pacientů stejně jako stálé zkrácení penisu, ačkoliv v menší míře než u Nesbitovy operace.

Výkon vyžaduje větší preparaci než Nesbitova operace, a navíc druhý řez k získání venózního štěpu s následnou delší operační dobou a větší morbiditou pacientů. Tyto faktory lze snížit použitím komerčně dostupných autologních štěpů.

PENILNÍ PROTÉZY

Penilní protézy jsou možností volby u mužů s Peyronieho nemocí a poruchou erekce, kteří nereagují na jiné možnosti léčby. Penilní implantáty voperujeme do kavernózních těles a zvyšíme tak rigiditu (tuhost) penisu. Tento výkon můžeme kombinovat s incizemi (naříznutím), kožním štěpem nebo zřásněním tak, aby bylo zakřivení penisu účinně redukováno.

REKONVALESCENCE

Během rekonvalescence pacientovi předepisujeme léky, které zabraňují erekcím (zvláště nočním a ranním) a pacientovi důsledně doporučujeme vyhýbat se sexuální aktivitě po dobu nejméně 6 týdnů. Ke snížení rizika infekce předepisujeme antibiotika.

KOMPLIKACE

Mezi komplikace, které mohou nastat jako následek operace patří především:

  • nežádoucí reakce na anestezii,

  • poškození močové trubice,

  • krvácení,

  • infekce,

  • poškození nervově-cévního svazku, které vede ke ztrátě citlivosti, event. erekce a

  • zjizvení tkáně, které vede k poruchám erekce.